Kauplemistingimused Pärnu Turul

Väliturg OÜ kauplemistingimused
kauplejatele.

Kauplemiskoha saad broneerida SIIT

1.Üldsätted

1.1 Pärnu Turu Väliturul kauplemistingimused kauplejatele (edaspidi kauplemistingimused) on dokument, mis määratleb kauplejate käitumiskorra Pärnu Turu Väliturul (edaspidi turg)

1.2 Kaupleja on turu müügikohal, -territooriumil kaupa pakkuv ja müüv või teenust pakkuv ja osutav juriidiline või füüsiline isik. Käesoleva kauplemistingimuste tähenduses hõlmab kaupleja mõiste ka kaupleja alluvuses töötavat müüjat või muud asjasse puutuvat isikut/töötajat.

1.3 Müügikoht on üürilepingu või müügipileti alusel müügiperioodiks kaupleja kasutusse antav turu hoone, ruum, müügilett /laud või selle osa, ala hoones või välitingimustes, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust turu või oma inventarilt.

2. Kauplemistingimuste rakendamine

2.1 Kauplemistingimusi on kohustatud täitma kõik turu kauplejad, sh neid teenindav personal (müüjad, tarnijad jt).

2.2 Kauplemistingimused on samuti kätte saadavad Pärnu Turu veebilehel: https://parnuturg.ee/kauplemistingimused-parnu-turul/ samuti paberkandjal turu perenaise juures.

2.3 Kaupleja on kohustatud kauplemistingimustega tutvuma, samuti tutvustama seda oma asjasse puutuvatele töötajatele ning vajadusel informeerima ka oma tarnijaid.

2.4 Kauplemistingimustega reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

2.5 Kontrolli kauplemistingimuste täitmise üle teostab turu perenaine (edaspidi perenaine) vajadusel ka asutuse juhataja.

2.6 Kauplemistingimuste rikkumise korral on turul õigus kohaldada sanktsioone ja nõuda kauplejalt tekitatud kahju hüvitamist.

3. Kauplemisõigus

3.1 Turul kauplemiseks annab õiguse müügipilet või üürileping.

3.2 Müügipileti väljastab perenaine. Müügipiletite hinnakiri asub turu kassas.

3.3 Müügipilet tuleb soetada ja selle eest tasuda enne müügiperioodi algust. Müügi periood võib olla üks päev või kalendrikuu. Poole kuu pileteid turg ei väljasta.

3.4 Perenaise väljastatud müügipilet peab kaupleja hoidma alles müügiperioodi lõpuni ning olema valmis seda näitama õigustatud isikule kogu müügiperioodi vältel.

3.5 Müügipileti eest saab tasuda sularahas perenaisele või eelneva kokkuleppe alusel juriidilisele isikule arve alusel.

3.6 Väljastatud müügipileti eest tasutud summat või osa sellest ei tagastata v.a. erandkorras kirjaliku avalduse alusel.

3.7 Vabade müügikohtade olemasolul on võimalik müügikoht ette broneerida. Müügikoha broneerimiseks, sisene broneerimissüsteemi ning broneeri endale just sobival kuupäeval sobiv müügikoht: Laua/laudade broneerimine Väliturul – Väliturg OÜ (valiturg.ee) Või võtta ühendust turu perenaisega telefonil: +372 538 06 639

3.8 Müügikoha all kasutusse andmine on KEELATUD!

3.9 Keelatud on müügikoha omavoliline hõivamine eelnevalt turu perenaisega kokku leppimata ja müügikoha eest tasumata.

3.10 Keelatud tegevuse korral on turul õigus tühistada müügipilet ning nõuda kaupleja lahkumist turu territooriumilt. Müügipileti tasu kauplejale ei tagastata

4. Kauplemiskord

4.1 Turul on keelatud kaubelda tulirelvade ja ebaseaduslike kaupadega (sh. narkootilised ained, tubakatooted ja piraattooted) ning müüa ebakvaliteetset kaupa.

4.2 Kaupleja ei või müüa ega kaubelda kilekottidega!! Kauba palume pakkida, kliendi poolt antud kotti või kaupleja poolt paberisse, paber kottidesse, korduvkasutatavatesse riidest kottidesse! Ostude paigutamiseks kandekottidesse on lubatud vaid korduvasutatavad riidest kotid, mida saab vajadusel soetada (osta) Turu Kassast, või paberist ostukotid.

4.3 Kaupleja on kohustatud:

4.3.1 turul kauplemisel järgima Eesti Vabariigi seadusandlust (alltoodud seadusi), samuti Veterinaar- ja toiduameti nõudeid;

4.3.2 tagama kauba vastavuse seadusega kehtestatud nõuetele;

4.3.3 tagama kauba müügil arveldamise õigsuse ja mõõtmise täpsuse vastavalt mõõteseadusele. Toidukauba kaalumiseks on lubatud kasutada vaid elektronkaale. Kaalude taatlemise eest vastutab kaupleja;

4.3.4 kujundama ja sisustama oma müügikoha ohutusjuhendeid järgides ning tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ennetavalt. Müügikoha kujundamine ja sisustamine tuleb kooskõlastada turu perenaisega;

4.3.5 mahutama oma kauba müügikoha piiridesse ning hoidma müügikoha ümbrus puhta ja korrektsena;

4.3.6 jälgima ja vajadusel ise hoolt kandma, et sissepääs tema müügikohale oleks külastajatele puhas ja turvaline;

4.3.7 müügipileti kehtivuse viimasel päeva lõpus kohustub kaupleja korrastama müügikoha, puhastama kauplemispinna(d) ning viima ära oma inventari;

4.3.8 turu inventari väljaviimine turu territooriumilt on keelatud;

4.3.9 sorteerima prügi vastavalt jäätmeseadusele;

4.3.10 ühepäevase müügipiletiga kauplejad on kohustatud võtma päeva lõpus lahkudes oma müümata kauba ja inventari kaasa ning korrastama müügikoha. Korrastamata müügikoha või jäätmeseaduse eiramise eest on õigus turul nõuda trahvi 30.- € (kolmkümmend eurot) korra eest. Kohapeal või tagasiulatuvalt tõestusmaterjali esitamisel;

4.3.11 parkima sõidukid selleks ettenähtud kohta (vabade kohtade olemasolul, turu territooriumile. Tasudes hinnakirja järgse parkimistasu)

4.3.12 Kaubaautodelt kauba müük toimub selleks ettenähtud kohas. KEELATUD ON MÜÜK LINNA TERRITOORIUMIL.

4.3.13 Turu territooriumil alkoholi tarbimine ja suitsetamine on keelatud (v.a. selleks ettenähtud koht)

5. Turu tööaeg

5.1 Turu lahtiolekuajad:

5.1.1 Turuhoone on avatud kõikidel päevadel nädalas kella 8:00 – 21:00

5.1.2 Väliturg on avatud suvisel perioodil kõikidel päevadel nädalas 8:00 – 16:00 ja talvisel perioodil teisipäevast pühapäevani kella 8:00 – 15 :00 ja esmaspäeval suletud.

5.2 Turul on õigus muuta turu lahtiolekuaegu riiklikel pühadel ja pühade eelsel ajal. Lahtiolekuaegade muudatustest informeeritakse kauplejaid turu veebilehe, -Facebooki lehe ja vajadusel turu perenaise poolt suuliselt.

6. Kaupleja vastutus

6.1 Kaupleja kannab materiaalset vastutust oma tahtliku või ettevaatamatu (kergemeelsus, hooletus) käitumise tõttu asutusele tekitatud kahju eest.

6.2 Kaupleja vastutab asutuselt saadud müügikoha/ inventari säilivuse ja korrasoleku eest. Inventari kahjustamise korral on kaupleja kohustatud hüvitama kahjustatud eseme või selle taastamise maksumuse.

6.3 Kaupleja vastutab ka oma tarnija poolt turule tekitatud varalise kahju eest ning on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.

6.4 Kaupleja vastutab prügi/jäätmete sorteerimise eest (JäätS § 5; § 14)! Valesse konteinerisse paigutatud prügi/jäätmete eest, kohustub kaupleja tasuma kõik turule tekitatud lisakulutused (teenusepakkuja poolt esitatud lisaarved, tasud koristuse, konteinerite pesu ja muude lisakulutuste eest).

BRONEERIN KAUPLEMISKOHA

 

Seadused

Jäätmeseadus
Kaubamärgiseadus
Kaubandustegevuse seadus
Keeleseadus
Konkurentsiseadus
Käibemaksuseadus
Mõõteseadus
Pakendiaktsiisi seadus
Pakendiseadus
Tarbijakaitseseadus
Toiduseadus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ, 11. mai 2005, (ebaausate kaubandustavade direktiiv), mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul

Toote nõuetele vastavuse seadus